عضویت شرکت فنی مهندسی الکتروهامون مهر در تشکل های مهندسی

شرکت فنی مهندسی الکتروهامون مهر به عضویت دو تشکل زیر در آمد:

  • انجمن تخصصی صنایع برق و الکترونیک استان اصفهان
  • اتحادیه برق و الکترونیک استان اصفهان